Struktūrvienības

Valde un administrācija


VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” kapitāla daļu turētāja ir  Veselības ministrija.

Slimnīcas valde patreizējā sastāvā darbojas kopš 2015. gada 27. februāra.

 

Valdes priekšsēdētāja  Anita Vaivode – vada un organizē valdes un Slimnīcas darbu, nosaka un pārrauga medicīnisko un saimniecisko darbību, plāno cilvēkresursu izmantošanu, nodrošina Slimnīcas finanšu vadību, analītisko darbu un uzskaiti kopumā, kā arī kontrolē šo  resursu racionālu izmantošanu.

 

Valdes locekle  Inese Rantiņa – organizē un vada Slimnīcas iepirkumu procedūras, organizē un pārrauga pacientu aprūpes kvalitāti, izvērtē medicīnisko un aprūpes pamatlīdzekļu nepieciešamību, dokumentē un organizē iepirkuma priekšmetu aprobāciju.

 

Valdes loceklis Modris Ciems - organizē un vada Slimnīcas ārstniecības, izglītības un zinātniskās pētniecības procesus, koordinē sadarbību ar ārstniecības, izglītības, zinātnes iestādēm un sabiedriskām organizācijām.

 

Slimnīcas administrācijā strādā dažādu specialitāšu augsti kvalificēti darbinieki, kas saistīti ar Slimnīcas ārstnieciskās darbības pārraudzīšanu un ārstēšanas procesu, vidējā un jaunākā medicīnas personāla darba pārraudzīšanu un plānošanu, kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu, jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu un pārraudzīšanu, informācijas apmaiņu ar juridiskām un fiziskām personām, dokumentu pārvaldību un kontroli.

 

Valdes un administrācijas darbības mērķis un uzdevums, iesaistot Slimnīcas speciālistus - nodrošināt ikvienam kvalitatīvus  un pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus.

 

Administratīvā biroja tālr.: 67 399 300

Administratīvais birojs atrodas: Duntes ielā 22, Administrācijas ēkas 2. stāvā

Doties soli atpakaļ