Izsoles
Publicēts: 07.12.2021
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole (VSIA TOS 2021/2IZ)

Saskaņā ar nomas tiesību izsoles nolikumu par nedzīvojamo telpu daļu nomu Duntes ielā 22 k-3, Duntes ielā 20, Duntes ielā 20 k-2, Duntes ielā 18, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150, ID Nr. VSIA TOS 2021/2IZ (turpmāk – nolikums),

 

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļām:

1. Duntes ielā 22 k-3, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150012), 1. stāvā (Ambulatorā nodaļa), saskaņā ar telpu plānā Nr. 1 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 2) 1 m2 platībā;

2. Duntes ielā 20, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150038), 1. stāvā (Uzņemšanas nodaļa), saskaņā ar telpu plānā Nr. 2 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 3) 2 m2 platībā;

3. Duntes ielā 20 k-2, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150003), pagrabstāvā (4., 5. nodaļa), saskaņā ar telpu plānā Nr. 3 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 4) 1 m2 platībā;

4. Duntes ielā 18, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150001), 1. stāvā, saskaņā ar telpu plānā Nr. 4 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 5) 1 m2 platībā;

5. Duntes ielā 18, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150001), 2. stāvā (3. nodaļa), saskaņā ar telpu plānā Nr. 5 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 6) 2 m2 platībā

(turpmāk – Nomas objekts).

 

Nomas objekta lietošanas mērķis ir pārtikas tirdzniecības automātu izvietošana Nomas objektā. Pārtikas tirdzniecības automātu skaits un veids katrā Nomas objekta nedzīvojamās telpas daļā norādīts nolikuma pielikumam pievienotajos novietojuma telpu plānos.

 

Nomas objekta nosacītā nomas maksa: 245,00 EUR (divi simti četrdesmit pieci eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) mēnesī.

 

Nomas objekta iznomāšanas termiņš: 5 (pieci) gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

Izsoles veids: Rakstiska, pirmā izsole

 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš: līdz 2021. gada 17. decembrim plkst. 10:00

 

Pieteikumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta:

Pretendenti pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt personīgi Slimnīcas Administrācijā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00 Duntes ielā 22, Rīgā (Administrācijas ēkas 2. stāvā) līdz 2021. gada 17. decembrim plkst. 10:00, kā arī nosūtīt pa pastu uz adresi Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 ar norādi “VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles komisijai”. Pa pasta nosūtītajiem piedāvājumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 2021. gada 17. decembrim plkst. 10:00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 2021. gada 17. decembrī plkst. 12.00 Duntes ielā 22, Rīgā (Administrācijas ēkas 2. stāvā, konferenču zālē).

 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Nomas objektu pretendenti var apskatīt klātienē līdz 2021. gada 15. decembrim darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00, iepriekš piesakoties un saskaņojot laikus ar Slimnīcas energo un saimniecības nodaļas vadītāju Daini Kalniņu (tālr. 29215262, e-pasts: Dainis.Kalnins@tos.lv).

 

Nolikums

Pieteikums izsolei (veidlapa)

Līguma projekts

Telpu plāni

 

Izsoles rezultātu paziņojums:

Par nedzīvojamo telpu daļu Duntes ielā 22 k-3, Duntes ielā 20, Duntes ielā 20 k-2, Duntes ielā 18, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150, nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīta “Sanitex” SIA, reģ. Nr. 40003166842, kas nosolījusi nomas maksu par nomas objektu 521,00 EUR (pieci simti divdesmit viens eiro, 00 centi) bez PVN mēnesī.

 

Nomas līgums ar “Sanitex” SIA, reģ. Nr. 40003166842, noslēgts 2022. gada 7. janvārī, spēkā no 11.01.2022.:

Līguma darbības beigu termiņš: 06.01.2027.

Nomas maksa: 521,00 EUR (pieci simti divdesmit viens eiro, 00 centi) bez PVN mēnesī.

Publicēts: 11.08.2021
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole (VSIA TOS 2021/1IZ)

Saskaņā ar nomas tiesību izsoles nolikumu par nedzīvojamo telpu daļu nomu Duntes ielā 22 k-3, Duntes ielā 20, Duntes ielā 20 k-2, Duntes ielā 18, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150, ID Nr. VSIA TOS 2021/21IZ (turpmāk – nolikums),

 

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļām:

1. Duntes ielā 22 k-3, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150012), 1. stāvā (Ambulatorā nodaļa), saskaņā ar telpu plānā Nr. 1 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 2) 1 m2 platībā;

2. Duntes ielā 20, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150038), 1. stāvā (Uzņemšanas nodaļa), saskaņā ar telpu plānā Nr. 2 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 3) 2 m2 platībā;

3. Duntes ielā 20 k-2, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150003), pagrabstāvā (4., 5. nodaļa), saskaņā ar telpu plānā Nr. 3 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 4) 1 m2 platībā;

4. Duntes ielā 18, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150001), 1. stāvā, saskaņā ar telpu plānā Nr. 4 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 5) 1 m2 platībā;

5. Duntes ielā 18, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150001), 2. stāvā (3. nodaļa), saskaņā ar telpu plānā Nr. 5 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 6) 2 m2 platībā

(turpmāk – Nomas objekts).

 

Nomas objekta lietošanas mērķis ir pārtikas tirdzniecības automātu izvietošana Nomas objektā. Pārtikas tirdzniecības automātu skaits un veids katrā Nomas objekta nedzīvojamās telpas daļā norādīts nolikuma pielikumam pievienotajos novietojuma telpu plānos.

 

Nomas objekta nosacītā nomas maksa: 245,00 EUR (divi simti četrdesmit pieci eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) mēnesī.

 

Nomas objekta iznomāšanas termiņš: 5 (pieci) gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

Izsoles veids: Rakstiska, pirmā izsole

 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš: līdz 2021. gada 9. jūlijam plkst. 10:00

 

Pieteikumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta:

Pretendenti pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt personīgi Slimnīcas Administrācijā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00 Duntes ielā 22, Rīgā (Administrācijas ēkas 2. stāvā) līdz 2021. gada 9. jūlijam plkst. 10:00, kā arī nosūtīt pa pastu uz adresi Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 ar norādi “VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles komisijai”. Pa pasta nosūtītajiem piedāvājumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 2021. gada 9. jūlijam plkst. 10:00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 2021. gada 9. jūlijā plkst. 12.00 Duntes ielā 22, Rīgā (Administrācijas ēkas 2. stāvā, konferenču zālē).

 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Nomas objektu pretendenti var apskatīt klātienē līdz 2021. gada 7. jūlijam darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00, iepriekš piesakoties un saskaņojot laikus ar Slimnīcas energo un saimniecības nodaļas vadītāju Daini Kalniņu (tālr. 29215262, e-pasts: Dainis.Kalnins@tos.lv).

 

Nolikums

Pieteikums izsolei (veidlapa)

Līguma projekts

Telpu plāni

 

Izsoles rezultātu paziņojums:

Par nedzīvojamo telpu daļu Duntes ielā 22 k-3, Duntes ielā 20, Duntes ielā 20 k-2, Duntes ielā 18, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150, nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīta “Sanitex” SIA, reģ. Nr. 40003166842, kas nosolījusi nomas maksu par nomas objektu 2013,00 EUR (divi tūkstoši trīspadsmit eiro, 00 centi) bez PVN mēnesī.

 

Nomas līgums ar “Sanitex” SIA, reģ. Nr. 40003166842, noslēgts 2021. gada 2. augustā:

Līguma darbības beigu termiņš: 25.07.2026.

Nomas maksa: 2013,00 EUR (divi tūkstoši trīspadsmit eiro, 00 centi) bez PVN mēnesī.

Līgums izbeigts: 31.12.2021.

Publicēts: 23.03.2017
Nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam - Rīgā, Duntes ielā 22, 3.korpusā pagrabstāvā (49.3m2) un Rīgā, Duntes ielā 20, 1.korpusā 1.stāvā (12,18m2 un 13.10 m2)

Nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam - Rīgā, Duntes ielā 22, 3.korpusā pagrabstāvā (49.3m2) un  Rīgā, Duntes ielā 20, 1.korpusā 1.stāvā (12,18m2 un 13.10 m2)

Rakstiska izsole nekutamā īpašuma daļām:

1. Rīgā, Duntes ielā 22, 3.korpusā pagrabstāvā (49.3m2) , turpmāk – Īpašums Nr. 1;

2. Rīgā, Duntes ielā 20, 1.korpusā 1.stāvā (12,18m2), turpmāk – Īpašums Nr. 2;

3. Rīgā, Duntes ielā 20, 1.korpusā 1.stāvā (13.10 m2), turpmāk – Īpašums Nr. 3.

Identifikācijas Nr.VSIA TOS 2017/1IZ.
Nosacītā nomas maksa mēnesī:

1.   Īpašums Nr. 1  - 2.65 EUR/m2 bez pievienotā vērtības nodokļa.

2.   Īpašums Nr. 2 – 3.00 EUR/m2 bez pievienotā vērtības nodokļa

3.   Īpašums Nr. 3 – 3.00 EUR/m2 bez pievienotā vērtības nodokļa

Maksimālais iznomāšanas termiņš: 5 gadi.
Pieteikuma atvēršanas sanāksme: 04.04.2017., plkst.11.00.
Kontaktpersona: vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tālr.67399248, e-pasts zane.liepina@tos.lv 
Izsoles norises kārtība, Īpašums Nr.1, Īpašums Nr.2, Īpašums Nr.3.

Lēmums:

Īpašums Nr. 1 - Māra Driņķe – Vanaga, 2.65 EUR/m2 bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī izsolītajam īpašumam ir 130.65 EUR bez PVN.

Īpašums Nr. 2 – Lauma Sondore, 3.00 EUR/m2 bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī izsolītajam īpašumam ir 36.54 EUR bez PVN.

Īpašums Nr. 3 – SIA “Tehniskā Ortopēdija”, 3.20 EUR/m2 bez PVN. Kopējā nomas maksa mēnesī izsolītajam īpašumam ir 41.92 EUR bez PVN.

Līgumi noslēgti 05.04.2017.

 

Publicēts: 16.09.2016
Telpu noma ortopēdijas preču veikala izvietošanai

Telpu noma ortopēdijas preču veikala izvietošanai

Rakstiska izsole nekutamā īpašuma daļai - 1.stāva telpas 83,8 m2 platībā Rīgā, Duntes ielā 22, 4.korpusā (būves kadastra Nr. 0100017 0150 004) ortopēdijas preču veikala izvietošana.

Identifikācijas Nr.VSIA TOS 2016/1IZ.
Nosacītā nomas maksa mēnesī 3.00 EUR/m2 bez PVN.
Maksimālais iznomāšanas termiņš: 5 gadi.
Pieteikuma atvēršanas sanāksme: 26.09.2016., plkst.11.00.
Kontaktpersona: vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tālr.67399248, e-pasts zane.liepina@tos.lv 
Izsoles norises kārtība, pielikums Nr.1.

Augstākās nomas maksas piedāvādājs SIA "Juglas Bāka"
Piedāvātās nomas maksa EUR 14.70m2 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums 28.09.2016.

Publicēts: 15.04.2014
Noliktavas telpu noma

Rakstiska izsole nekutamā īpašuma Rīgā, Duntes ielā 22, (kadastra nr.0100 0170150023), nolitavas telpu nomai 110m2 plātībā, identifikācijas Nr.VSIA TOS 2014/IZ1.
Nosacītā nomas maksa mēnesī 1.46 EUR/m2 bez PVN.
Maksimālais izmomāšanas termiņš: 5 gadi.
Pieteikuma atvēršanas sanāksme: 24.04.2014., plkst.11.00.
Kontaktpersona: vecākā iepirkumu speciāliste Dita Kalniņa, tālr.67399244, e-pasts dita.kalnina@tos.lv 
Izsoles norises kārtība
Augstākās nomas maksas piedāvādājs SIA "Alpex"
Piedāvātās nomas maksa EUR 1.48m2 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums 24.04.2014.
 

 

Publicēts: 05.07.2013
Kafejnīcas telpu noma sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai

Rakstiska izsole nekustamā īpašuma Rīgā, Duntes ielā 22, 5.korpuss, 1.stāvs (kadastra Nr.0100 0170150005) kafejnīcas telpu noma sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai 197,6 m2 platībā , identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/3IZ.
Nosacītā nomas maksa mēnesī ir 1.70 Ls/m2 bez PVN.
Maksimālais iznomāšanas termiņš: 5 gadi.
Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 15.05.2013, plkst.11.00.

Kontaktpersona - administratīvā biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dita Kalniņa (tālr.67399397, e-pasts Dita.Kalnina@tos.lv).
Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "Fristar".
Līguma noslēgšanas termiņš: 16.05.2013.
Piedāvātās nomas maksas apmērs Ls 2.53m2 bez PVN.

Publicēts: 29.05.2013
Noliktavu telpu noma

Rakstiska izsole nekustamā īpašuma Rīgā, Duntes ielā 22, 14.korpuss, 1.stāvs (kadastra Nr.0100 0170150014) noliktavu telpu nomai 70m2platībā , identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/4IZ.
Nosacītā nomas maksa mēnesī ir 1.10 Ls/m2 bez PVN.
Maksimālais iznomāšanas termiņš: 5 gadi.
Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 05.06.2013, plkst.11.00.

Kontaktpersona - administratīvā biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dita Kalniņa (tālr.67399397, e-pasts Dita.Kalnina@tos.lv).
Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "Raisin".
Līguma noslēgšanas termiņš: 06.06.2013.
Piedāvātās nomas maksas apmērs Ls 1.12m2 bez PVN.

Publicēts: 02.05.2013
Noliktavu telpu noma

Rakstiska izsole nekustamā īpašuma Rīgā, Duntes ielā 22, 14.korpuss, 1. stāvs (kadastra Nr.0100 0170150014) un nekustamā īpašuma Rīgā, Duntes ielā 22, 31.korpuss, 1. stāvs (kadastra Nr.0100 0170150031) noliktavu telpu nomai, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1IZ.
Nosacītā nomas maksa mēnesī ir 1.10 Ls/m2 bez PVN.
Maksimālais iznomāšanas termiņš: 5 gadi.
Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 20.02.2013, plkst.11.00.
Kontaktpersona - administratīvā biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dita Kalniņa (tālr.67399396, e-pasts Dita.Kalnina@tos.lv).
Ausgtākās nomas maksas piedāvātājs 14.korpusa 1.stāva telpām 105m2platībā - SIA "Restaurators". Piedāvātā nomas maksa LVL 2.00 m2 bez PVN.
Ausgtākās nomas maksas piedāvātājs 31.korpusa 1.stāva telpām 34.3m2 platībā - SIA "Anga". Piedāvātā nomas maksa LVL 1.21m2 bez PVN.
Līguma noslēgšanas termiņš: 21.02.2013.

Publicēts: 18.02.2013
Noliktavu telpu noma

Rakstiska izsole nekustamā īpašuma Rīgā, Duntes ielā 22, 31.korpuss, 1. stāvs (kadastra Nr.0100 0170150031) un nekustamā īpašuma Rīgā, Duntes ielā 22, 32.korpuss, 1. stāvs (kadastra Nr.0100 0170150032) noliktavu telpu nomai, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2IZ.
Nosacītā nomas maksa mēnesī ir 1.10 Ls/m2 bez PVN.
Maksimālais iznomāšanas termiņš: 5 gadi.
Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 25.02.2013, plkst.11.00.

Kontaktpersona - administratīvā biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dita Kalniņa (tālr.67399396, e-pasts Dita.Kalnina@tos.lv).
Ausgtākās nomas maksas piedāvātājs izsolītajam īpašumam, kas atrodas 31.korpusa 1.stāvā -124.9m2 platībā  un 32.korpusa 1.stāvā 286.1 m2 platībā ir SIA „Tehniskā ortopēdija”. Piedāvātās nomas maksas apmēts Ls 1.15m2 bez PVN. 
Līguma noslēgšanas termiņš: 26.02.2013.

Publicēts: 27.09.2012
Telpu noma friziera pakalpojuma sniegšanai

Rakstiska izsole nekustamā īpašuma Rīgā, Duntes ielā 22, 5.korpuss, pagrabstāvs (kadastra Nr.0100 0170150005) telpu noma friziera pakalpojuma sniegšanai 32.8m2 platībā , identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/2IZ.
Nosacītā nomas maksa mēnesī ir 1.85 Ls/m2 bez PVN.
Maksimālais iznomāšanas termiņš: 5 gadi.
Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 10.10.2012, plkst.11.00.

Kontaktpersona - administratīvā biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dita Kalniņa (tālr.67399396, e-pasts Dita.Kalnina@tos.lv).
Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Dzidra Kalniņa.
Līguma noslēgšanas termiņš: 15.10.2012.
Piedāvātās nomas maksas apmērs Ls 1.86 m2 bez PVN.

Publicēts: 01.09.2012
Kafejnīcas telpu noma sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai

Rakstiska izsole nekustamā īpašuma Rīgā, Duntes ielā 22, 5.korpuss, 1.stāvs (kadastra Nr.0100 0170150005) kafejnīcas telpu noma sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai 197,6 m2 platībā , identifikācijas  Nr. VSIA TOS 2012/1IZ.
Nosacītā nomas maksa mēnesī ir 2.06 Ls/m2 bez PVN.
Maksimālais iznomāšanas termiņš: 12 gadi.
Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 20.01.2012, plkst.11.00.

Kontaktpersona - administratīvā biroja lietvede iepirkumu jautājumos Dita Kalniņa (tālr.67399396, e-pasts 
Dita.Kalnina@tos.lv).
Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "Agro Vairogi", reģ.Nr.40103477027, Pērnavas iela 30-6, Rīga, LV-1009.
Līguma noslēgšanas termiņš: 01.02.2012.
Piedāvātās nomas maksas apmērs Ls 2.10 m2 bez PVN.

Doties soli atpakaļ
Vairāk informācijas