Izsoles
Publicēts: 13.01.2022
Noslēgtie nomas līgumi
Publicēts: 07.12.2021
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole (VSIA TOS 2021/2IZ)

Saskaņā ar nomas tiesību izsoles nolikumu par nedzīvojamo telpu daļu nomu Duntes ielā 22 k-3, Duntes ielā 20, Duntes ielā 20 k-2, Duntes ielā 18, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150, ID Nr. VSIA TOS 2021/2IZ (turpmāk – nolikums),

 

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļām:

1. Duntes ielā 22 k-3, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150012), 1. stāvā (Ambulatorā nodaļa), saskaņā ar telpu plānā Nr. 1 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 2) 1 m2 platībā;

2. Duntes ielā 20, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150038), 1. stāvā (Uzņemšanas nodaļa), saskaņā ar telpu plānā Nr. 2 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 3) 2 m2 platībā;

3. Duntes ielā 20 k-2, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150003), pagrabstāvā (4., 5. nodaļa), saskaņā ar telpu plānā Nr. 3 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 4) 1 m2 platībā;

4. Duntes ielā 18, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150001), 1. stāvā, saskaņā ar telpu plānā Nr. 4 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 5) 1 m2 platībā;

5. Duntes ielā 18, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150 (būves kadastra apzīmējums 01000170150001), 2. stāvā (3. nodaļa), saskaņā ar telpu plānā Nr. 5 atzīmēto novietojumu (nolikuma pielikums Nr. 6) 2 m2 platībā

(turpmāk – Nomas objekts).

 

Nomas objekta lietošanas mērķis ir pārtikas tirdzniecības automātu izvietošana Nomas objektā. Pārtikas tirdzniecības automātu skaits un veids katrā Nomas objekta nedzīvojamās telpas daļā norādīts nolikuma pielikumam pievienotajos novietojuma telpu plānos.

 

Nomas objekta nosacītā nomas maksa: 245,00 EUR (divi simti četrdesmit pieci eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) mēnesī.

 

Nomas objekta iznomāšanas termiņš: 5 (pieci) gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

Izsoles veids: Rakstiska, pirmā izsole

 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš: līdz 2021. gada 17. decembrim plkst. 10:00

 

Pieteikumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta:

Pretendenti pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt personīgi Slimnīcas Administrācijā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00 Duntes ielā 22, Rīgā (Administrācijas ēkas 2. stāvā) līdz 2021. gada 17. decembrim plkst. 10:00, kā arī nosūtīt pa pastu uz adresi Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 ar norādi “VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles komisijai”. Pa pasta nosūtītajiem piedāvājumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 2021. gada 17. decembrim plkst. 10:00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 2021. gada 17. decembrī plkst. 12.00 Duntes ielā 22, Rīgā (Administrācijas ēkas 2. stāvā, konferenču zālē).

 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Nomas objektu pretendenti var apskatīt klātienē līdz 2021. gada 15. decembrim darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00, iepriekš piesakoties un saskaņojot laikus ar Slimnīcas energo un saimniecības nodaļas vadītāju Daini Kalniņu (tālr. 29215262, e-pasts: Dainis.Kalnins@tos.lv).

 

Nolikums

Pieteikums izsolei (veidlapa)

Līguma projekts

Telpu plāni

 

Izsoles rezultātu paziņojums:

Par nedzīvojamo telpu daļu Duntes ielā 22 k-3, Duntes ielā 20, Duntes ielā 20 k-2, Duntes ielā 18, Rīgā, kadastra Nr. 01000170150, nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīta “Sanitex” SIA, reģ. Nr. 40003166842, kas nosolījusi nomas maksu par nomas objektu 521,00 EUR (pieci simti divdesmit viens eiro, 00 centi) bez PVN mēnesī.

 

Nomas līgums ar “Sanitex” SIA, reģ. Nr. 40003166842, noslēgts 2022. gada 7. janvārī, spēkā no 11.01.2022.:

Līguma darbības beigu termiņš: 06.01.2027.

Nomas maksa: 521,00 EUR (pieci simti divdesmit viens eiro, 00 centi) bez PVN mēnesī.

Publicēts: 01.06.2020

Uzņēmumi, kam VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” piešķīruši nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, saskaņā ar 02.04.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 180 “Par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”:

1) SIA "TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA", reģistrācijas Nr. 40003517130

2) SIA "FRISTAR", reģistrācijas Nr. 40003658252

Doties soli atpakaļ
Vairāk informācijas