Aktuāli

ERAF projekta īstenošana

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” īstenoERAF finansēto projektu Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca””.

 


 

Projekts paredz jaunas sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas izveidi, kā arī renovācijas darbus esošās operāciju zālēs, kas ietvers higiēnas un tehniskajām prasībām atbilstošu ventilācijas sistēmu izbūvi (tehnisko projektu izstrādāja SIA „REM PRO”).

Atklāts konkurss „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde” (id. Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF; turpmāk – „konkurss”) tika izsludināts 2013.gada 27.februārī, uzreiz pēc Veselības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas un Ministru kabineta atļauju saņemšanas.

Pēc Pasūtītāja rīkotā konkursa lēmuma paziņošanas, SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” iesniedza iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk tekstā –IUB) par konkursa rezultātiem. Iepirkuma komisija, sadarbībā ar būvekspertu, atkārtoti izvērtēja iesniegtos piedāvājumus un pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju PS "JPG 2B", par to informējot pretendentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem. 15.jūlijā tika saņemta atkārtota sūdzība. 6.augustā notika iesnieguma izskatīšana Iepirkumu uzraudzības birojā un 19.08. tika saņemts IUB lēmums Nr. 4-1.2/13-272 ( 20d.d. laikā pārskatīt konkursa rezultātus). 2013. gada 9.septembrī, iepirkuma komisija, piesaistot būvekspertu un veicot pārvērtēšanu, pieņēma lēmumu par konkursa uzvarētāju atzīt PS "JPG 2B".

2013. gada 24.septembrī ir noslēgts līgums ar PS "JPG 2B" par Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukciju, ventilācijas izbūvi operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu, informācijas stenda un plākšņu piegādi.

Projekta ietvaros ir veikti grozījumi, iekļaujot tajā jaunu aktivitāti- Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija, kā arī ir pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz šī gada 31.decembrim.

Doties soli atpakaļ